بستن سال مالیبستن سال مالی
پس از محاسبۀ وضع مالی سالیانه ، برای بستن سند های خرید و فروش ، حسابداری و انبارداری به این بخش مراجعه کنید. وارد بخش بستن سال مالی از قسمت تنظیمات شوید . داده هایی که قرار است حذف شود را چک نموده و در صورت نیاز آنها را ذخیره نمائید . در انتها گزینۀ بستن سال مالی را انتخاب نمائید. .