تنظیمات کاربریتنظیمات کاربری
در قسمت تنظیمات کاربری می‌توانید کد کاربر و کلمه عبور خود را تغییر دهید . گذر واژۀ قبلی و سپس گذر واژه ی جدید را وارد کنید. با انتخاب گزینه ثبت تغییرات عملیات مورد نظر انجام خواهد شد. .