Menu
بازگشت از فروش - خرید دستگاه فروشگاهی |فراسو

بازگشت از فروش
در این قسمت از صندوق فروشگاهی می‌توانید در صورت انصراف مشتری، فروش انجام شده را مرجوع کنید تا فاکتور برگشت شده در فرایند حسابداری و انبارداری محاسبه شود. همچنین می‌توانید سند متناظر آن را چاپ کنید.
از صفحه اصلی گزینه "بازگشت از فروش" را انتخاب کنید ، که دارای دو بخش ثبت فاکتور برگشتی و جستجوی فاکتور برگشتی است.
ثبت فاکتور برگشتی :
برای ثبت فاکتور برگشتی ابتدا فاکتور مورد نظر را پیدا کرده و آن را مرجوع کنید.
در این بخش اگر تنها "شماره فاکتور" وارد شود نتیجۀ به دست آمده مربوط به آن شماره فاکتور خواهد بود. اگر تنها "تاریخ" مشخص شود ، تنها مجموع فاکتورهای مربوط به آن بازۀ زمانی مشخص شده ارائه می‌شود. اگر هیچ یک از فیلترهای تاریخ و شمارۀ فاکتور مشخص نشود نتیجه کل فاکتورهای موجود است.
نکته: "از تاریخ" به معنای شروع محدودۀ زمانی است که خود همان روز هم در آن محاسبه می‌شود ، "تا تاریخ" به معنای پایان محدودۀ زمانی مورد نظر است و آن روز در گزارش محاسبه نمی‌شود. زمانی که شما تنها قسمت "از تاریخ" را وارد کرده و قسمت "تا تاریخ" را مشخص نکنید ، شروع بازۀ زمانی از تاریخ وارد کرده به بعد خواهد بود، یعنی تمام فاکتورها را از آن روز به بعد نشان می‌دهد. و هنگامی که "از تاریخ" خالی باشد و "تا تاریخ" پر شود از آن تاریخ به قبل را نشان خواهد داد. پس از اعمال فیلترها با انتخاب گزینه "جستجو" ، نتایج در قسمت پائین صفحه دیده می‌شود. فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید. سپس وارد صفحه انتخاب محصول بازگشتی می‌شوید ، در این قسمت می‌توانید محصولات خاص و یا کل محصولات فاکتور را مرجوع کنید. با گذاشتن علامت تیک در کنار هر کدام ، محصول مورد نظر را مشخص کنید. در انتها با انتخاب گزینه "برگشت فاکتور"عملیات انجام می‌شود.

جستجوی فاکتور برگشتی
در بخش جستجوی فاکتور برگشتی می‌توانید فاکتورهای برگشتی را چک نمائید.
در این بخش اگر تنها "شماره فاکتور" مشخص شود نتیجۀ به دست آمده مربوط به آن شماره فاکتور خواهد بود. اگر تنها قسمت "تاریخ" مشخص شود ، مجموع فاکتورهای مربوط به آن بازۀ زمانی ارائه می‌شود . اگر هیچ یک از مشخصه‌های "تاریخ" و"شمارۀ فاکتور" مشخص نشود، نتیجه کل فاکتورها خواهد بود.
نکته: "از تاریخ" به معنای شروع محدودۀ زمانی است که خود آن روز هم در آن محاسبه می‌شود ، "تا تاریخ" به معنای پایان محدوده ی زمانی مورد نظر است و آن روز در گزارش محاسبه نمی‌شود. زمانی که تنها قسمت "از تاریخ" را وارد کرده و قسمت "تا تاریخ" را مشخص نکنید ، شروع بازۀ زمانی از تاریخ وارد شده، به بعد است. یعنی از آن روز به بعد تمام فاکتورها را نشان می‌دهد.
و هنگامی که "از تاریخ" خالی باشد و "تا تاریخ" پر شود ،از آن تاریخ به قبل را نشان می‌دهد. پس از جستجوی سند مورد نظر و انتخاب آن ، وارد صفحه‌ای می‌شوید که شما را از جزئیات دقیق سند برگشت شده مطلع می‌کند. این جزییات شامل : مشخصات سند : تاریخ سند ، شماره سند و شماره فاکتور را نشان می‌دهد.
حواله : به کدام انبار و در چه تاریخی برگشت خورده است.
پرداخت ها : پرداخت از چه طریقی و در چه تاریخی صورت گرفته است.
کالاها : اطلاعات محصول از جمله نام ، متغیر (رنگ ، سایز) و تعداد محصول را مشخص می‌‌کند.
نکته :در بخش کالاها از قسمت جستجوی فروش ، خط هاى رنگى کوچک سمت چپ گزينه ها (درانتهای اطلاعات محصول) نشانگر رنگ دسته‌بندی آن محصول است.