Menu
گردش کالا و موجودی کالا - بهترین برنامه حسابداری فروشگاهی |فراسو

گردش کالا و موجودی کالا
گزارش گردش کالا
برای اطلاع از جابه جایی و گردش محصولات در بین انبارها از این بخش استفاده می‌شود. وارد بخش گزارش گردش کالا از قسمت انبارداری شوید ، در قسمت "از تاریخ" شروع تاریخ مورد نظر را وارد کرده و در قسمت "تا تاریخ" ، پایان تاریخ مورد نظر برای انجام جستجو وارد می شود. در قسمت "بارکد" اگر بارکد محصول مربوطه را به خاطر نداشتید با استفاده از نماد وارد کادر جستجوی بارکد شوید و با استفاده از نام محصول و یا دسته بندی اصلی و فرعی جستجو را انجام دهید. و همینطور می توانید در "نام انبار" با استفاده از نام انبار مربوطه محصول را جستجو کنید. در این صورت نتیجۀ گزارش تمام محصولاتی است که در انبار تعیین شده وجود دارد. پس از انجام جستجو نتایج در کادر پایین صفحه ثبت می‌شود تا بتوانید اطلاعاتی چون نام محصول و اینکه چه تعداد از این محصول در چه تاریخی از چه انباری به انبار دیگر جابه جا شده است را مشاهده کنید.

نکته : اگر در این قسمت بدون وارد کردن هیچ یک از مشخصه‌ها، گزینۀ جستجو انتخاب شود، نتیجۀ گزارش تمام محصولات موجود خواهد بود. در قسمت "تاریخ" زمانی که تنها قسمت "از تاریخ " را وارد کرده و قسمت " تا تاریخ" را مشخص نکنید ، شروع بازۀ زمانی از تاریخ وارد شده به بعد است، یعنی از آن روز به بعد تمام گردش‌هایی که صورت گرفته را نمایش می‌دهد. و هنگامی که قسمت "از تاریخ" خالی باشد و قسمت "تا تاریخ" مشخص شود تا پیش از آن تاریخ نمایش داده می‌شود.

گزارش موجودی کالا
با استفاده از این گزارش می‌توانید از میزان موجودی انبارهای خود مطلع شوید.
وارد بخش "گزارش موجودی کالا" در قسمت "انبارداری" شوید. در قسمت "بارکد" ، بارکد محصول مورد نظر را وارد نمائید ، اگر بارکد محصول را به خاطر ندارید با استفاده از نماد می‌توانید وارد کادر جستجوی بارکد شده و با "نام محصول" یا "دسته بندی اصلی و فرعی" جستجو را انجام دهید . پس از مشخص شدن بارکد می‌‌توانید انبار مورد نظر را نیز مشخص کنید. بر اساس آن مشخص می‌شود که چه تعداد از این محصول در کدام یک از انبارها وجود دارد. با انتخاب گزینه جستجو نتیجه در کادر پایین صفحه نمایش داده می‌شود که مشخص می‌کند چه تعداد از محصول مورد نظر در کدام انبار موجود است. در انتها می‌توانید سند متناظر گزارش را چاپ کرده و یا فایل اکسل از آن تهیه کنید تا در حافظه دستگاه در قسمت مدیریت فایل‌ها ، فایل گزارش ثبت شود.

نکته : در صورت عدم مشخص شدن "نام انبار" در این بخش، نتیجۀ گزارش در کل انبا‌رها است و اگرجستجو را بدون مشخص کردن بارکد انجام دهید، موجودی کل محصولات ثبت شده در صندوق فروشگاهی است.