Menu
گزارش ثبت سند حسابداری - نرم افزار حسابداری اندرویدی ارزان |فراسو

گزارش ثبت سند حسابداری
گزارش سند حسابداری
برای جستجوی اسناد حسابداری که در صندوق فروشگاهی ثبت شده باشد، وارد این قسمت می‌شوید.
در این بخش اگر تنها "تاریخ" اعمال شده و بقیه ی مشخصه‌ها خالی گذاشته شود ، کل اسناد موجود در بازۀ زمانی مشخص شده ثبت می‌شود. اگر هر یک از مشخصه‌های "شماره سند" ، "بابت" ،" از حساب " ، "به حساب" را به طور جداگانه مشخص کرده و جستجو را انجام دهید ، اطلاعات مربوط به همان مشخصه را گزارش می‌دهد . برای مثال: با وارد کردن "از حساب" و انجام جستجو ، تمامی انتقالات مالی که از این حساب انجام شده را نمایش می‌دهد. پس از اعمال فیلتر و انتخاب گزینه جستجو ، سند مربوطه در قسمت پایین گزارش می‌شود. می‌توانید سند متناظر گزارش را چاپ کرده و یا فایل اکسل از آن تهیه کنید تا در حافظۀ دستگاه در قسمت مدیریت فایل‌ها ، فایل گزارش ثبت شود.
نکته: "از تاریخ" به معنای شروع محدودۀ زمانی است که همان روز هم در آن محاسبه می‌شود". تا تاریخ" به معنای پایان محدودۀ زمانی مورد نظراست و همان روز در گزارش محاسبه نمی‌شود. زمانی که شما تنها قسمت "از تاریخ" را وارد کنید و قسمت "تا تاریخ" را مشخص نکنید ، شروع بازۀ زمانی از تاریخ وارد کرده به بعد است ، یعنی تمام فاکتورها را از آن روز به بعد نشان می‌دهد. و هنگامی که "از تاریخ" خالی باشد و "تا تاریخ" پر شود، تا قبل از آن تاریخ را نشان خواهد داد.