Menu
مالیات - قیمت سیستم بارکدخوان فروشگاهی |فراسو

مالیات
برای ویرایش اطلاعات محصول ثبت شده می‌توانید از طریق این بخش به محصول مورد نظر دسترسیاگر روی محصول خاصی مالیات داریم و بخواهیم که در فاکتور منظور شود ، در این قسمت مالیات مربوطه را تعریف می‌کنیم. (مثال: مالیات بر ارزش افزوده سال 95)
وارد بخش "مالیات" در قسمت "محصولات" شوید ، در این صفحه به طور پیش‌فرض گزینه بدون مالیات را مشاهده می‌کنید که با علامت تیک مشخص شده است. در بالای صفحه "عنوان" را وارد کرده و بعد درصدی را در قسمت "مقدار مالیات" وارد و گزینه "ذخیره" را انتخاب کنید تا مالیات مورد نظر تعریف شود. پس از تعریف مالیات، اگر می‌خواهید برای آن محصول مالیاتی در نظر بگیرید ، می‌توانید در قسمت "افزودن محصول" ، هر کدام از گزینه‌های بدون مالیات یا مالیاتی را که ایجاد کرد‌ه‌اید، به صورت پیش فرض برای آن محصول انتخاب کنید تا در زمان فروش ، قیمت محصول با احتساب مالیات مربوطه محاسبه شود.