Menu
خرید - لوازم فروشگاه|فراسو

خرید
خرید
در این قسمت می‌توانید خرید‌هایی که انجام داده‌اید را ثبت کنید. با ثبت خرید ، ورودی به انبار و تراکنش حسابداری برای موجودی محصول نیز ثبت می‌شود.
در صفحه اصلی گزینه "خرید" را انتخاب کنید تا به صفحۀ انتخاب محصول وارد شوید. با استفاده از "بارکد" و یا مشخصه‌های دیگر‌، محصول مورد نظر را پیدا کنید. پس ازمشخص‌کردن "تعداد" ، "قیمت" و "نوع انبار" که وارد کردن هر یک از آنها ضروری است، وارد صفحه بعد می‌شوید. در این قسمت اطلاعات خرید ثبت می‌شود خرید در "چه تاریخی" از "کدام سازمان" انجام شده ، پس در قسمت "تاریخ" و " خرید از " وارد کردن اطلاعات ضروری است. در صفحه بعد "روش پرداخت" و "مبلغ" مشخص می‌شود. در این مرحله در قسمت روش پرداخت دستگاه یک روش را به صورت پیش فرض انتخاب می‌کند که می‌توانید آن را تغییر دهید. اگر توضیح خاصی در مورد خرید داشته باشید در قسمت "توضیحات" وارد می‌کنید و با انتخاب گزینه پرداخت اطلاعات ثبت و تکمیل می‌گردد.
نکته : برای ثبت خرید ، ابتدا باید محصول در قسمت "محصولات" بخش "افزودن محصول" تعریف شود. که نحوۀ افزودن آن در قسمت محصولات توضیح داده شده است.
نکته : در صفحه اطلاعات خرید تمامی گزینه ها باید مشخص شود ، در غیر این صورت ثبت انجام نشده و پیغام "لطفا اطلاعات را تکمیل کنید" نمایان می‌شود.
توجه : در قسمت "روش پرداخت" شما روش پرداخت را با استفاده از حساب هایی که در قسمت "اطلاعات حساب ها" و "افزودن حساب ها" تعریف کرده اید انتخاب کنید. (برای مثال: نقدی ، کارتخوان ، چک و سایر موارد)