Menu
گردش حسابداری - صندوق فروشگاهی ارزان |فراسو

گزارش حسابداری
گزارش حسابدارى
این گزارش تمام تراکنش‌های مربوط به هر یک از حساب‌هایی را نشان می دهد که در صندوق فروشگاهی ثبت شده. ( این گزارش با گزارش گردش حساب در قسمت حسابداری تفاوتی ندارد.)
وارد بخش "گزارش حسابداری" از قسمت "گزارش" شوید. در ابتدا "تاريخ" شروع گزارش را وارد کنید. در قسمت دوم با وارد كردن "كد حساب" مورد نظر، می توانید گزارش را بر اساس کد حساب تهیه کنید. اگر کد حساب را فراموش کرده‌اید می‌توانید با انتخاب نماد به صفحۀ جستجوی شماره حساب منتقل شوید و حساب را با استفاده از "نام حساب" جستجو کنید. به طور کلی در این قسمت مشخص کردن "حساب" اجباری است و بدون وجود آن گزارش انجام نمی‌شود. در قسمت "تاریخ" اگر بازۀ زمانی خاصی را مشخص کنید ، گردش همان زمان مشخص شده را نشان می‌دهد و اگر زمان مشخص نشود کل گردش حساب مربوط به آن کد حساب نشان داده می‌شود. در انتها می‌توانید گزارش بدست آمدۀ خود را مشاهده و سند متناظر با آن را چاپ کرده و یا فایل اکسل از آن تهیه کنید تا در حافظۀ دستگاه در قسمت مدیریت فایل ها، فایل گزارش ثبت شود. "از تاریخ" به معنای شروع محدودۀ زمانی است که خود همان روز هم در آن محاسبه می‌شود ، "تا تاریخ" به معنای پایان محدودۀ زمانی مورد نظراست که آن روز در گزارش محاسبه نمی‌شود. .